Συχνότητα μέσα στο κυτταρικό υγρό

Συχνότητα μέσα στο κυτταρικό υγρό

Συχνότητα και κυτταρικό υγρό

Ο οργανισμός είναι ένα ανοιχτό σύστημα που δέχεται ροές ενέργειας και πληροφορίας από το περιβάλλον (διαταραχές). Μέχρι ένα ορισμένο κρίσιμο οριακό σημείο οι αμυντικοί μηχανισμοί του ανοσοποιητικού συστήματος ενός οργανισμού είναι αρκετά δυνατοί ώστε να μην αφήσουν αυτές τις διαταραχές να διαταράσσουν την ομοιοστασία, δηλ. τη σταθερή κατάσταση του οργανισμού.

Καθώς όμως γίνονται εντονότερες ή καθώς ο οργανισμός εξασθενεί ή γερνάει, φτάνουμε σε ένα άλλο κρίσιμο οριακό σημείο και ο οργανισμός μεταβαίνει σε χαοτική δυναμική (η φάση κατά την οποία σταθεροποιούνται νέες καταστάσεις). Κατά τη διάρκεια που ο οργανισμός βρίσκεται σε χαοτική δυναμική εμφανίζονται αυτό-οργανωτικά φαινόμενα (IlyaPrigogine) υπό τη μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων πεδίων, κυμάτων που είναι διαφορετικά από τα ήδη υπάρχοντα.

Πολύ κοντά στην περιοχή που παρατηρούνται ταλαντώσεις εμφανίζεται ένα άλλο φαινόμενο που ονομάζεται «διπλή σταθερότητα» (Διάγραμμα Διχασμού ή Διακλάδωσης) και το σύστημα θα ακολουθήσει μια κατεύθυνση σύμφωνα με τις προδιαγεγραμμένες είτε από προηγούμενες μνήμες είτε από προϋπάρχουσες πληροφορίες (προδιάθεση που περικλείονται στο σύστημα). Αυτό ονομάζεται Υστέρηση και μπορεί να θεωρηθεί κάτι σαν την γενετική προδιάθεση, τα μιάσματα του οργανισμού, την ιστορική διάσταση του οργανισμού κλπ.

Παθολογικά συμπτώματα και κυτταρικό υγρό

Τα παθολογικά συμπτώματα και η ασθένεια αποτελούν τη νέα μόνιμη ή σταθερή κατάσταση που βοηθάει τον οργανισμό να ισορροπήσει ξανά σε ελάχιστη εντροπία. Η λειτουργία του οργανισμού με ελάχιστη εντροπία είναι η πλέον επιθυμητή κατάσταση για τον οργανισμό από θερμοδυναμικής άποψης.
Υπάρχουν και θετικοί στρεσογόνοι παράγοντες. Η αγάπη, η καλοσύνη στέλνουν θετικά κύματα ενέργειας, είναι θετικοί στρεσογόνοι παράγοντες που μπορούν να επαναφέρουν το σύστημα σε προηγούμενη καλύτερη κατάσταση.

Συχνότητα και κυτταρικό υγρό

Νερό και κυτταρικό υγρό

Για να βοηθήσουμε τον οργανισμό να επιστρέψει σε μια καλύτερη κατάσταση υγείας, να επιστρέψει πίσω στην σταθερή κατάστασή του, πρέπει να δώσουμε «ενέργεια» στον οργανισμό που να ταλαντώνεται με την ίδια συχνότητα/ίδια ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Πρέπει να εξουδετερώσουμε την παθολογική σταθερή κατάσταση δια της αρχής της Υπέρθεσης/ Αντίθετης πολικότητας και να επαναφέρουμε τον οργανισμό μέσω της υστέρησης σε προηγούμενη κατάσταση καλύτερης υγείας.

Το νερό παίζει σημαντικό ρόλο στην μεταφορά των σημάτων/κυμάτων στον οργανισμό. Για να το καταλάβουμε καλύτερα ας δούμε ποιος είναι ο ρόλος του νερού στον οργανισμό όταν δέχεται πληροφορία/ «εξωτερική ενέργεια».

Το νερό παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του οργανισμού και στη μεταφορά πληροφοριών στα κύτταρα. Έχει συγκεκριμένες ιδιότητες που του δίνουν τη δυνατότητα να σταθεροποιήσει νέες χωρο-χρονικές δομές που ταλαντώνονται με μια ιδιοσυχνότητα και έτσι να αλλάξουν τις πληροφορίες που περιέχονται μέσα στο νερό σε νέες πληροφορίες, να δώσει άλλα σήματα, άλλον κώδικα και να αλλάξει όλη τη φυσιολογία του οργανισμού.

Το νερό έχει τις ιδιάζουσες ιδιότητες της υπερρευστότητας και υπεραγωγιμότητας που του επιτρέπουν να δημιουργήσει κβαντικά φαινόμενα, δηλ. να διασπαστεί σε μικρότερα σωματίδια, ιόντα οξονίου και υδροξυλίου και να μεταφέρει νέες πληροφορίες.

Σχηματίζει συγκεκριμένες χωροχρονικές δομές=πλέγματα (μποζόνια, συμπύκνωση κατά Bose) οι οποίες με τη σειρά τους σταθεροποιούν ένα συγκεκριμένο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο στον οργανισμό, που ταξιδεύει σαν κύματα κβαντικών ταλαντώσεων (μηχανισμός σολιτονιού). Οι υδάτινες δομές, που διέπονται από δεσμούς υδρογόνου, μόλις δεχτούν τη νέα πληροφορία σταθεροποιούνται σε μονοδιάστατες αλυσίδες μεταφοράς πρωτονίων και λειτουργούν σαν σολιτόνια μεταφέροντας τα νέα κύματα/σήματα.

Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει στο κυτταρικό νερό μέσα στα μικροσωληνάρια του κυττάρου, που ονομάζεται κβαντικό επίπεδο του οργανισμού. Σε αυτό ακριβώς το επίπεδο ο οργανισμός αποθηκεύει όλες τις πληροφορίες που δέχεται από το εξωτερικό ή εσωτερικό του περιβάλλον, είτε αυτά είναι αρνητικοί στρεσογόνοι παράγοντες είτε θεραπευτικές πληροφορίες.

Βιοσυντονισμός και κυτταρικό υγρό

Η μέθοδος του βιοσυντονισμού χρησιμοποιεί και αξιοποιεί αυτή την ιδιότητα του νερού για να προσφέρει «θεραπευτική πληροφορία» και να πραγματοποιήσει νέα αυτό-οργανωτικά φαινόμενα με την μεταφορά πληροφοριών μέσω των ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων. Μέσω του νερού θα περάσει η ηλεκτρομαγνητική συχνότητα στον οργανισμό, θα εφαρμόσουμε ενισχυτική και εξουδετερωτική συμβολή η οποία θα επιφέρει αλλαγή της παρούσας παθολογικής σταθερής κατάστασης του οργανισμού σε μια προηγούμενη κατάσταση καλύτερης υγείας.

Συχνότητα και κυτταρικό υγρό

Κυτταρικό υγρό και μικροσωληνάρια

Τα μικροσωληνάρια είναι οι πρωταρχικοί οργανωτές του κυτταροσκελετού. Λαμβάνουν μέρος στη στήριξη της δομής του κυττάρου, στη μίτωση του κυττάρου και ρυθμίζουν τη δύναμη των νευρικών συνάψεων.
Τα μικροσωληνάρια είναι συνδεδεμένα με την κυτταρική μεμβράνη, με τον πυρήνα του κυττάρου που περιέχει το DNA και με τα κεντρομερίδια που είναι υπεύθυνα για τη διάσπαση του κυττάρου και τη δημιουργία νέου. Όλα αυτά αλληλεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται μεταξύ τους μέσω βιοαναδραστικής διαδικασίας. Κάθε αλλαγή στο επίπεδο των μικροσωληναρίων μπορεί να προκαλέσει μια αλλαγή στα ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα του οργανισμού, και το αντίθετο.

Μέσα στα μικροσωληνάρια του κυττάρου, που είναι το κβαντικό επίπεδο του οργανισμού, ο οργανισμός δια μέσου του κυτταρικού υγρού, μεταφράζει όλων των ειδών τις πληροφορίες ηλεκτρομαγνητικές, χημικές, θερμικές κλπ. και σταθεροποιεί νέες συντονισμένες κβαντικές καταστάσεις. Το κυτταρικό υγρό, που αποτελείται από κυτταρικό νερό, ρέει μέσα στα μικροσωληνάρια του κυττάρου και λειτουργεί σαν σύστημα μεταφοράς ουσιών και πληροφοριών.

Έτσι τα μικροσωληνάρια με την κρυσταλλική και σωληναριακή δομή που έχουν και μέσω του κυτταρικού νερού, μπορούν:
– να υποστούν αυτό-οργανωτικά φαινόμενα
-να παράγουν κύματα σολιτονίων και να υποστούν κβαντικές αντιδράσεις και κβαντικά φαινόμενα
-να μετατρέψουν ενέργεια και να σταθεροποιήσουν νέες καταστάσεις, νέα συντονισμένα πεδία κβαντικών ταλαντώσεων.
(Preparata 1995 Κβαντική ηλεκτροδυναμική θεωρία: ο υδάτινος χώρος αυτό-οργανώνεται! Σε επίδραση Η/Μ πεδίων χαμηλών συχνοτήτων παρατηρούνται συντονιστικά φαινόμενα στις υδάτινες περιοχές που περικλείουν βιομόρια λόγω μη απόσβεσης της ενέργειας συντονισμού. Τα εξωτερικά εφαρμοζόμενα Η/Μ πεδία βρίσκουν σαν πρωταρχικό τους στόχο την αυτό-οργάνωση των υδάτινων περιοχών και έτσι είναι ικανά να επηρεάσουν και τα ενδιάμεσα βιοστοιχεία. Η επίδραση αυτή του Η/Μ πεδίου δημιουργεί κινούμενο ρεύμα ιόντων μέσα στα

Συχνότητα και κυτταρικό υγρό

Κυτταρικό υγρό και βιορυθμοί

Οι βιορυθμοί είναι κυκλικές φάσεις που επηρεάζουν τη ζωής μας.
Η ιδέα αυτή υποστηρίζει, ότι από τη στιγμή της γέννησης, κάθε άνθρωπος αποκτά τρεις κύκλους βιορυθμών με καθορισμένες αλλά διαφορετικές, περιόδους που συνεχίζουν αμετάβλητες για όλη τη ζωή.

Φυσικός Βιορυθμός (Physical). Ο πρώτος, ο φυσικός κύκλος, λέγεται ότι επηρεάζει την ενέργεια του ατόμου, την επιθετικότητα, τη δύναμη, την αντοχή, την ανθεκτικότητά του και τη φυσική κατάσταση. Ρυθμίζει φυσικές καταστάσεις, όπως το συγχρονισμό χεριού-ματιού, τη δύναμη, την αντοχή, τη σεξουαλικότητα, τη φυσική σωματική κατάσταση, το μεταβολισμό, την αντοχή στις παθητικές καταστάσεις και την ικανότητα ανάρρωσης από ασθένεια. Αυτός ο κύκλος κρατάει 23 ημέρες.

Συναισθηματικός Βιορυθμός (Emotional). Ο δεύτερος, ο συναισθηματικός ή ο κύκλος της ευαισθησίας επηρεάζει την αισιοδοξία, την κρίση, τον χαρακτήρα, τη διάθεση και την ομαδικότητα και κρατάει 28 ημέρες. Θεωρείται ο κυρίαρχος Βιορυθμός των Γυναικών. Επηρεάζει και ελέγχει τα συναισθήματα και τις συγκινήσεις, τα αισθήματα, την ψυχολογική διάθεση, την ευαισθησία, τη σεξουαλικότητα, τη φαντασία, το κυκλοθυμικό, τα νεύρα, τις αντιδράσεις, τις επιδράσεις και τη δημιουργικότητα.

Διανοητικός Βιορυθμός (Intellectual). Ο τρίτος κύκλος της διανόησης, που θεωρείται ότι ρυθμίζει τη νοητική εγρήγορση, την ευφυϊα, τη λογική, τη μνήμη, τη συγκέντρωση, την ικανότητα ανταπόκρισης, την παρουσία του μυαλού και την ταχύτητα ολοκλήρωσης, διαρκεί 33 ημέρες. Επηρεάζει τη διανοητική μας κατάσταση, ελέγχοντας τη διαύγεια του μυαλού, την λογική, τη διανοητική αντίδραση και ετοιμότητα, τη σκέψη, την λήψη αποφάσεων, τη διεξαγωγή λογικών συμπερασμάτων, τη μνήμη και τη φιλοδοξία.

Αυτοί οι τρεις Βιορυθμοί σχηματίζουν ο καθένας ξεχωριστή καμπύλη, ανεξάρτητες μεταξύ τους. Οι καλύτερες στιγμές για τον καθένα μας συμβαίνουν όταν οι καμπύλες βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, ενώ το αντίθετο ισχύει για τα χαμηλά επίπεδα των Βιορυθμικών Κύκλων.
Το πρώτο μισό κάθε κύκλου είναι θετικό και το δεύτερο μισό αρνητικό. Οι κρίσιμες ημέρες εμφανίζονται στο ξεκίνημα κάθε κύκλου, όταν ο κύκλος γυρίζει από την αρνητική στη θετική φάση και πάλι στο μέσον, όταν γυρίζει από τη θετική στην αρνητική φάση.

 

*Το παραπάνω κείμενο είναι εργασία σχετικά με το πώς περνάει η συχνότητα μέσα στο κυτταρικό υγρό βασισμένη στις έρευνες και τα πορίσματα της κας. Δεληνίκου Αλεξάνδρας (Ιατρός και Ομοιοπαθητικός)από το βιβλίο της “Ομοιοθεραπευτική – Η ιατρική του μέλλοντος, τώρα”.

Διαβαστε Περισσοτερα

Σχετικά Άρθρα

Η Θεραπευτική Δύναμη της Ενέργειας και των Συχνοτήτων

Η Θεραπευτική Δύναμη της Ενέργειας και των Συχνοτήτων

Η Θεραπευτική Δύναμη της Ενέργειας και των Συχνοτήτων: Η Κληρονομιά του Αϊνστάιν και το Μέλλον της Ιατρικής Στη σύγχρονη εποχή, η εξέλιξη των θεραπευτικών τεχνικών έχει πάρει μια νέα κατεύθυνση, όπου η χρήση της ενέργειας και των συχνοτήτων παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο....

Θεραπεία του Θυρεοειδούς με PEMF

Θεραπεία του Θυρεοειδούς με PEMF

Θεραπεία του Θυρεοειδούς με PEMF: Μια Εναλλακτική Λύση για Υγεία και Ορμονική Ισορροπία Ο θυρεοειδής αδένας, παίζει ζωτικό ρόλο στην υγεία μας. Ρυθμίζοντας τον μεταβολισμό, την ανάπτυξη, την καρδιακή λειτουργία και άλλες βασικές σωματικές λειτουργίες, η ομαλή του...

Εναλλακτικές Θεραπείες

Εναλλακτικές Θεραπείες

Εναλλακτικές Θεραπείες: Οδηγός για μια Ολιστική Προσέγγιση στην Ευεξία Στο σύγχρονο κόσμο, όπου η βιασύνη και το άγχος κυριαρχούν, όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται προς τις εναλλακτικές θεραπείες, αναζητώντας μια ολιστική προσέγγιση στην υγεία και την ευεξία....

Ολιστική θεραπεία

Ολιστική θεραπεία

Τι είναι η Ολιστική Θεραπεία Η Ολιστική Θεραπεία είναι μια ποικιλία τεχνικών και πρακτικών, με στόχο να βοηθήσουν με φυσικούς τρόπους τους ασθενείς να ισορροπήσουν σε όλα τα επίπεδα και να επιτύχουν τη βέλτιστη υγεία και ευεξία. Αρχικά, ο ασθενής ενθαρρύνεται να...

News & Updates

Η Θεραπευτική Δύναμη της Ενέργειας και των Συχνοτήτων

Η Θεραπευτική Δύναμη της Ενέργειας και των Συχνοτήτων: Η Κληρονομιά του Αϊνστάιν και το Μέλλον της Ιατρικής Στη σύγχρονη εποχή, η εξέλιξη των θεραπευτικών τεχνικών έχει πάρει μια νέα κατεύθυνση, όπου η χρήση της ενέργειας και των συχνοτήτων παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο....

Θεραπεία του Θυρεοειδούς με PEMF

Θεραπεία του Θυρεοειδούς με PEMF: Μια Εναλλακτική Λύση για Υγεία και Ορμονική Ισορροπία Ο θυρεοειδής αδένας, παίζει ζωτικό ρόλο στην υγεία μας. Ρυθμίζοντας τον μεταβολισμό, την ανάπτυξη, την καρδιακή λειτουργία και άλλες βασικές σωματικές λειτουργίες, η ομαλή του...

Εναλλακτικές Θεραπείες

Εναλλακτικές Θεραπείες: Οδηγός για μια Ολιστική Προσέγγιση στην Ευεξία Στο σύγχρονο κόσμο, όπου η βιασύνη και το άγχος κυριαρχούν, όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται προς τις εναλλακτικές θεραπείες, αναζητώντας μια ολιστική προσέγγιση στην υγεία και την ευεξία....

Ολιστική θεραπεία

Τι είναι η Ολιστική Θεραπεία Η Ολιστική Θεραπεία είναι μια ποικιλία τεχνικών και πρακτικών, με στόχο να βοηθήσουν με φυσικούς τρόπους τους ασθενείς να ισορροπήσουν σε όλα τα επίπεδα και να επιτύχουν τη βέλτιστη υγεία και ευεξία. Αρχικά, ο ασθενής ενθαρρύνεται να...