Εργασίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οι οποίες έχουν περατωθεί και δημοσιευτεί ή ανακοινωθεί σε διεθνή ή παγκόσμια συνέδρια με τη χρήση της μεθόδου μας