Δημοσιευμένη εργασία “Analgesic effect of the electromagnetic resonant frequencies derived from the NMR spectrum of morphine” 06-12-2012